Kenelle

Osteopaattiopinnot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaiselle, joka haluat kokonaan uuden ammatin tai lisää osaamista teoriatietoihin ja manuaalisiin taitoihisi. Osteopatiaa opiskelemalla saat käyttöösi uusia tekniikoita asiakkaan tutkimiseen ja hoitamiseen. Oppiessasi uusia osteopaattisia hoito- ja lähestymistapoja saavutat huomattavia tuloksia terapiatyössäsi.

Mitä

Osteopatiakoulu Atlas opetus perustuu Opetusministeriön määrittämiin kriteereihin osteopatian opiskelusta sekä Euroopan osteopatian standardiin. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on tavanomaisesti 4-5 vuotta. Osteopatiakoulu Atlaksen koulutusohjelma on auditoitu ja koulutuksella on auditoinnin myötä sertifikaatti, sillä se noudattaa Euroopan osteopatian standardia. Lisätietoja tästä voi lukea OsEANin sivuilta.

Miten

Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Lukuvuosi alkaa 1.8 ja päättyy kesäkuun aikana. Lukuvuodessa on n. kahdeksan lähiopintojaksoa. Opintojen aikana suoritetaan siis yhteensä 32 lähiopintojaksoa. Yksi lähiopintojakso kestää useimmiten neljä päivää (to-su). Lähiopintojaksot suoritetaan oman aloitusryhmän mukana. Lähiopinnot pitävät sisällään teoriaa sekä paljon käytännön harjoituksia ja ohjausta. Lähiopintojen aihealueet ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen lähiopetusta, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus valmistautua aiheeseen. Jokaisen lähiopintojakson suoritukseen kuuluu kirjallinen tuotos (tentti/tehtävä).

Lähiopintojen välissä tehdään etäopiskelua, mikä sisältää itsenäistä harjoittelua omalla vastaanotolla, teoriaopiskelua sekä osteopaatin ohjauksessa suoritettavaa harjoittelua (29 hoitoa/lukuvuosi).

Missä

Lähiopetus järjestetään koulun tiloissa Piispansilta 9 B, 3 krs. 02230 Espoo. Pohjois-Suomen ryhmän lähiopetus järjestetään paikallisesti sekä osa opinnoista Espoon toimipisteessä.

Milloin

Uudet ryhmät aloittavat Espoossa syksyllä ja Oulussa keväällä.

Espoon osteopaattiryhmän voi hakea vielä ja osallistua 2. lähijaksosta lähtien 5-8.10.2023.
Oulun osteopaattiryhmä ensimmäinen lähijakso on 21-24.3.2024.

Haku ryhmiin on käynnissä. Hakulomakkeen voit täyttää täällä.

Miksi meille

Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen ja se näkyy lähiopetuksessa käytännön taitojen harjoitteluna. Lähijaksoilla opittuja taitoja harjoitellaan ja kartoitetaan etäjaksolla. Tällainen opiskelutapa antaa opiskelijoille vahvan käytännön osaamisen opintojen aikana; samalla myös oma asiakaskunta kehittyy ja karttuu. Useimmiten Atlaksesta valmistuvien opiskelijoiden asiakaskunta on laaja ja mahdollistaa kokopäiväisen yritystoiminnan.

Osteopatiakoulu Atlaksen koulutus täyttää osteopatian standardin mukaiset vaatimukset. Standardi on käytössä Euroopassa ja vain auditoinnin hyväksytyt koulut saavat sertifikaatin. Lue lisää täältä, mikä merkitys on sillä, että koulu noudattaa standardia.

Koulumme vahvuuksina ovat opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, opetuksen käytännönläheisyys ja laajuus osteopatian opetuksessa, opetuksessa huomioitava opiskelijalähtöisyys sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen. Kaikki opettajamme tekevät opetustyötä vastaanottotyöskentelyn ohella, joten heillä on paljon kokemusta käytännön työstä. Opettajamme käyvät vuosittain jatkokoulutuksissa sekä Suomessa, että ympäri maailmaa. Opettajakuntamme koostuu 14 opettajasta, mikä takaa sen, että jokaiselle opiskelijalle löydetään oikea lähestymistapa sekä ”oikeat sanat” opetettavan asian ymmärtämiseen. Laaja opettajakunta mahdollistaa sen, että opiskelijamme saavat laajan, koko osteopatian kirjon kattavan hoitonäkemyksen ja hoitotekniikat. Opettajinamme ovat 12 suomalaista osteopaattia ja 2 ulkomaista osteopaattia.

Osteopatian opetuksemme kattaa kaikki standardin mukaisessa opetuksessa vaadittavat osteopatian osa-alueet, kuten artikulaatiotekniikat, pehmytkudostekniikat, manipulaatiotekniikat, kraniaalitekniikat, viskeraalitekniikat, fasciatekniikat, counterstraintekniikat, Body adjustment, Chapmanin refleksipistetekniikat, Stillin tekniikat, osteopaattinen tutkiminen, neurologinen testaaminen, osteopatian filosofia, akuuttien ja kroonisten tilojen hoito, raskausajan osteopaattinen hoito sekä vauvojen ja lasten osteopaattinen hoito.

Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioon ja opiskelijapalautteisiin. Palautteet kerätään jokaisesta kurssista, joiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta.

Oppimiskäsitys ja oppimisilmapiiri

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, että tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Jokaisen opiskelijan aiempi opiskelutausta mahdollistaa sen, että hyödynnämme kokemuksellista oppimista.

Opiskeluilmapiirimme on dialoginen. Tämä mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen. Opiskelutilanteessa ilmapiirisissä vallitsee avoin kunnioitus ja luottamus, avoin kokemusten jakaminen ja toinen toisiltaan oppiminen. Dialoginen ilmapiiri luo turvallisuuden tunteen, joka on edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksu sisältää opetuksen, lähijakson materiaali, sähköisen opiskeluympäristön, koulun vaatteet, opiskelijakortin, opintotoimiston palvelut, opettajien matkat ja majoitukset. Lukuvuosimaksuilla katetaan myös koulutuksen kehittäminen ja koulutuksen toteuttamiseen liittyvät taustatyöt, kuten osteopatiakoulutuksen standardin noudattaminen, yhteistyö osteopatiakoulujen välillä, koulutuksen auditointi ja kommunikaatio Valviraan.

Lukuvuosimaksun voi maksaa 1., 6. tai 12. erässä. Hinnat sis. alv 24%.

  • 12 erässä: 699,77€
  • 6 erässä: 1373,14€
  • 1 erässä: 7921,97€

Lue lisää, kuinka koulutuksen voi maksaa jo opintojen aikana.

Hakeminen

Opintoihin haetaan hakulomakkeella, jonka jälkeen keskustelemme vielä yhdessä puhelimitse. Varaathan aikaa lomakkeen huolelliseen täyttämiseen.

Vahvistusmaksu

Opiskelupaikka vahvistetaan maksamalla opiskelupaikan vahvistusmaksu 1000€. Summa hyvitetään sinulle 1. vuoden lukuvuosimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi.

Soveltuvuus

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, koulutettu hieroja tai muu vastaava), tasapainoinen elämäntilanne ja terveydentila, ryhmätyöskentelytaidot, opiskelumotivaatio, asenne uuden oppimiselle sekä hyvä suomenkielen taito. Tarvittaessa hakija suorittaa suomenkielen tasokokeen. Englannin kielen taito on tarpeellinen opintojen kannalta, sillä suurin osa osteopatian kirjallisuudesta on englanniksi.

Opiskelijaksi soveltuvuus arvioidaan haussa esille tuotujen tietojen lisäksi ensimmäisen lähiopetuksen yhteydessä. Soveltuvuuteen vaikuttavat elämän- ja terveydentilanne, ryhmätyöskentelytaidot ja asenne. Opiskelijaksi soveltuvat voivat jatkaa koulutuksessa.

Lisätietoja

Lue lisää useimmin kysytyistä kysymyksistä UKK -osiosta.