Miten haen kouluun ja kuinka hakulomake toimii?

Kouluun voit hakea täyttämällä hakulomakkeen. Saat paluupostina linkin keskusteluajan varaamiseen, sekä linkin hakulomakkeeseen, jossa kerrot tarkemmin itsestäsi. Lomakkeen täyttämiseen on hyvä varata n. 5 minuuttia aikaa. Saat tiedon opiskelijavalinnasta yhteisen keskustelun jälkeen.

Mitkä ovat peruskoulutusvaatimukset ja edellytykset opinnoille?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, koulutettu hieroja tai muu vastaava), tasapainoinen elämäntilanne ja terveydentila, ryhmätyöskentelytaidot, opiskelumotivaatio, asenne uuden oppimiselle sekä hyvä suomenkielen taito. Tarvittaessa hakija suorittaa suomenkielen tasokokeen. Englannin kielen taito on tarpeellinen opintojen kannalta, koska suurin osa osteopatian kirjallisuudesta on englanniksi.

Miksi käytäntönä on peruskoulutusvaatimus?

Opiskelijoillamme on tällöin perustietämys mm. asiakkaan kohtaamisesta, hoitotilanteesta, anatomiasta, palpaatiosta ja fysiologiasta. Tämä mahdollistaa sen, että aloitamme osteopatian opiskelun ensimmäisestä kurssista lähtien. Opiskelu on tällöin tehokkaampaa eikä aikaa tarvitse käyttää terveydenhuolto alan alkeisiin. Opetuksessa otetaan kuitenkin huomioon, että aiemmista opinnoista on voinut vierähtää aikaa.

Aiempi koulutus mahdollistaa myös sen, että opiskelijamme aloittavat välittömästi osteopatian oppilastyönä omilla työpaikoillaan. Tällä tavoin opiskelijamme saavat kokemusta osteopaattisesta hoitamisesta, tutkimisesta ja tekniikoista koko neljän vuoden opiskelujen ajan. Valmistuttuaan on opiskelijoillamme jo oma vahva asiakaskuntansa ja toimiva yritys.

Millainen terveydentila tulee olla?

Hyviä vinkkejä löydät SORA -lainsäädännöstä. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, pitkäaikaissairaus, vamma tai muu fyysistä/psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen tai vaikuttaa opintojen turvallisuuteen. Mikäli pohdit terveydentilasi soveltuvuutta, keskustele asiasta etukäteen opinto-ohjauksellisessa keskustelussa. Voit varata ajan keskusteluun täältä. Tärkeintä on, että tuot terveydentilasi todellisen tilanteen avoimesti ja rehellisesti esille; näin opintoja voidaan tarkastella realistisesti.

Voiko koulutuksen ohella käydä töissä?

Koulutus on monimuotokoulutus, mikä on suunniteltu niin, että kokopäivätyön tekeminen on mahdollista. Lähiopetusjaksot toteutetaan neljän päivän lähijaksoina torstaista sunnuntaihin. Näin poissaolopäiviä omasta työstäsi tulee mahdollisimman vähän. Lähijaksojen välillä on itsenäistä opiskelua ja käytännön taitojen harjoittelua.

Koulutus on käytäntöpainotteista ja opit jo ensimmäisestä lähiopetusjaksoista lähtien manuaalisia taitoja, joiden hyödyntämisen voit aloittaa välittömästi omassa vastaanottotyössäsi.

Kuinka paljon opiskeluun kuuluu itsenäisiä kirjallisia töitä?

Jokaisen lähiopetusjakson yhteydessä on tehtävä tai tentti. Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työnohella. Opiskelijamme eivät ole kokeneet kirjallisia osiota rasittaviksi, vaan enemmänkin motivoinniksi lukemisen aloittamiseksi.

Missä ja miten suoritetaan klinikkaharjoittelu?

Klinikkaharjoittelu suoritetaan useassa osassa; osteopaatin valvonnassa suoritettavalla harjoittelulla (29 hoitoa vuodessa), koulun klinikkakurssin yhteydessä ja omaan vastaanottotyöskentelyyn liittyvin tehtävin. Klinikka -lähijakso on kerran vuodessa, jolloin opiskelua suoritetaan autenttisissa oppimistilanteissa ja opettaja on jatkuvasti käytettävissä. Opiskelijat sekä hoitavat, avustavat, että vertaisarvioivat hoitotilanteissa. Jokainen hoitotilanne puretaan oppimismielessä ja oppimiskokemukset jaetaan opiskeluryhmän kesken.  Pidempää, koululla palkatta suoritettavaa harjoittelua ei ole käytössä.

Voinko suorittaa opintoja omaan tahtiini?

Lähiopintojaksot suoritetaan oman ryhmän mukana opetussuunnitelman mukaisesti. Lähiopintojaksoja ei voi suorittaa omaan tahtiin.

Mitä jos joudun jäämään pois lähiopintojaksolta?

Sinun tulee ilmoittaa asiasta koululle ja sopia korvaavasta suorituksesta. Vain sairaustapaus (lääkärintodistuksella) on riittävä peruste olla pois lähijaksolta. Jos kuitenkin joudut jäämään pois, on ko. lähijakso mahdollista suorittaa seuraavan ryhmän kanssa. Suosittelemme vahvasti välttämään poissaoloja.

Mitä jos tulen raskaaksi opintojen aikana?

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman opiskeluryhmän mukana. Osa opiskelijoistamme on suorittanut opintonsa kokonaisuudessaan opiskeluryhmän mukana, vaikka olisivatkin olleet raskaana koulutuksen aikana.

Jos suunnittelet raskautta opiskeluvuosien aikana, suosittelemme lämpimästi pohtimaan opintojen aloituksen viivästyttämistä. Opintoihin saattaa olla mahdollista palata pidemmän äitiysloman jälkeen, jolloin opintoryhmäsi vaihtuu nuorempaan ryhmään. Siirtoa ei kuitenkaan voida taata, sillä sen onnistuminen riippuu kyseessä olevan opiskeluryhmän koosta.

Mitä on hyvä huomioida koulua valitessa?

Tarkista ainakin nämä asiat: koululla on y-tunnus, koululla on osoittaa, että koulutus on laadukas ja sieltä valmistuneet saavat osteopaatin nimikkeen, koulun toiminta ja koulutusohjelma on auditoitu eli tarkistettu ja koululla on sertifikaatti osoituksena osteopaatin koulutuksen standardin noudattamisesta, kouluttajat ja päivämäärät ovat tiedossa ja koulu ei lupaa kateettomia lupauksia. On myös hyvä perehtyä koulun tiloihin, henkilökuntaan sekä selvittää millaista tukea saat opintoihin ja yrittäjyyteen.

Mikä on englannin kielen tasovaatimus?

Englanninkielen tasovaatimus on perustaso A1-A2. Perustaso vastaa lähinnä peruskoulun, keskikoulun tai lukion lyhyen kielen oppimäärää. Klassisen osteopatian lähijaksoilla opetuskieli on englanti. Näitä lähijaksoja on neljän vuoden koulutuksen aikana kolme. Opetus on selkeää ja rauhallista, painottuen käytäntöön, joten peruskoulun englannilla pärjää näillä lähijaksoilla hyvin.

Mitä kansainvälinen osteopatian standardi tarkoittaa?

Eurooppalainen standardi on tehty yhteisesti Euroopan maiden kesken. Suomi on ollut luomassa osteopatian standardia ja on sitoutunut noudattamaan sitä. Standardi on yhteinen sopimus asioista, jotka tulee sisältyä osteopaatin peruskoulutukseen. Standardin tavoitteena on varmistaa laadukas ja yhteinäinen koulutus eri maiden osteopaattikoulutusten välillä sekä kansainvälinen liikkuvuus osteopaattina. Yhtenäinen koulutus takaa samat perusopinnot ja taidot valmistuneiden osteopaattien kesken, joka varmistaa jatkokoulutuksiin ja -opintoihin hakemisen ja osallistumisen.

Mikä merkitys on sillä, että koulutus noudattaa kansainvälistä standardia?

Kansainvälisen standardin noudattaminen osoittaa koululta vastuullisuutta ja ajantasaisuutta. Standardia noudattavat koulut auditoidaan eli tarkistetaan ja vain standardin vaatimukset täyttäville kouluille myönnetään kansainvälinen sertifikaatti. Standardin mukaisen koulutuksen suorittanut opiskelija on hakukelpoinen kansallisiin ja kansainvälisiin osteopatian jatkokoulutuksiin. Mikäli takana on amk-opintoja, on mahdollista jatkaa myös akateemisiin jatko-opintoihin.

Millaisen nimikkeen saan valmistuttuani?

Opintonsa päättäneet opiskelijat hakevat Valviralta ammattinimikettä osteopaatti. Nimike on sama kaikilla osteopatian opintonsa suorittaneilla riippumatta koulutustahosta ja vain Valvira voi myöntää nimikkeen.

Pääsenkö jatkokoulutuksiin valmistuttuani?

Koska Atlaksessa suoritetaan osteopatian opinnot kansainvälisen standardin mukaisesti, ovat koulutuksestamme valmistuneet osallistumiskelpoisia kaikkiin osteopatian jatkokoulutuksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Standardin mukainen peruskoulutus antaa eväät osallistua osteopatian jatkokoulutuksiin laajasti jättäen mitään tiettyä aihealuetta tai kansainvälistä koulutusta pois. Osteopatian akatemisiin opintoihin, kuten osteopaatti YAMK voi hakea, mikäli taustalla on aiempi amk-tutkinto.

Onko koulutus kannattava sijoitus?

Ammatillisessä mielessä sijoituksella saa lisää motivaatiota omaan työskentelyyn ja omien ammatillisten taitojen karttuessa huomattavaa kehitystä omaan hoitotyöhön. Valmistumisen jälkeen on mahdollista osallistua Suomessa ja ulkomailla järjestettäviin jatkokoulutuksiin.

Taloudellisessa mielessä sijoitus on kannattava, sillä osteopaatin hoitohinnasto on poikkeuksetta korkeampi kuin esim. koulutetun hierojan. Sijoitusta kannattaa laskea oman nykyisten hoitohintojen valossa ja verrata sitä osteopaatin hoitohintoihin. Monet osteopaattiopiskelijat maksavatkin koulutusmaksunsa jo pelkästään hoitohinnan erotuksella, sillä osteopatiahoitoja pystyy tekemään oppilashoitoina heti opintojen alusta saakka! Lue lisää täältä.

Joskus olemme kuulleet koulutusmaksun vertailua auton hintaan. Samalla rahalla saisi koulutuksen tai auton. Sijoitusmielessä kannattaa pohtia, kumpi sijoituskohteista tuo rahaa ja kumpi vie rahaa. Jos tarvitset apua laskelmiisi, voit lähettää yhteydenottopyynnön, niin autamme.

Mitä koulutus maksaa?

Koulutus maksetaan opintojen edetessä. Tarkemmat tiedot löydät osiosta täältä.

Miten opiskelijat rahoittavat opiskelunsa?

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa itse opiskelunsa omalla päivätyöllään. Opintojen edetessä opiskelijat voivat nostaa hoitojen hintatasoja huomattavasti nopeammin kuin kouluttamaton ammattihenkilö. Asiakaskunta kasvaa yleensä, kun opiskelijan osaamistaso kasvaa jokaisen kurssin jälkeen. Korkeammat hoitohinnat ja asiakaskunnan kasvu itsessään tuovat lisätuloa ja rahoittavat näin opiskelun. Lue lisää blogistamme.

Miten osteopaatti työllistyy?

Osteopaatit toimivat yksityisellä sektorilla yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Osteopaateilla on vakiintunut asiakaskunta osteopatian vaikuttavuuden ja hoitotulosten vuoksi. Monimuoto-opiskelu valmistaa opiskelijamme ammattitaitoisiksi työelämän vaatimuksia varten. Opiskelumuoto mahdollistaa työskentelyn kouluttautumisen ohella ja näin ollen suurimmalla opiskelijoistamme on jo valmis asiakaskunta, kun he valmistuvat osteopaatiksi.

Voinko saada opintotukea?

Koulutus on monimuotokoulutusta työn ohessa, joten siihen ei saa opintotukea. Osakeyhtiön (OY) maksaessa koulutusmaksua, on koulutusmaksu kokonaan verovähennyskelpoinen. Toiminimen (tmi) tai yksityishenkilön maksaessa koulutusmaksu, on koulutusmaksu osittain verovähennyskelpoinen.

Onko opiskelijoille, työttömille tai muille ryhmille alennuksia kurssimaksuista?

Koulutusmaksuissa ei ole alennuksia.

Mitä merkitystä on sillä, että koulutuksessa on useita opettajia?

Laaja opettajakunta takaa monipuolisen ja osteopatian eri näkökulmia tarjoavan koulutuksen. Opiskelijana harjaantuu jo opintojen aikana tarkastelemaan hoitotilanteita monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Mitä oppimateriaaleja tarvitsen?

Sähköinen oppimisympäristö sisältää kattavan sisällön opiskelulle. Useimmilla lähiopetusjaksoilla saat opettajan laatiman tukimateriaalin oppimisympäristöön. Koulutuksen edetessä saat tietoa suositeltavista osteopatian ja anatomian kirjoista, joita koulu suosittelee oppilaille.

Koululla on kirjasto oppilaiden käytettävissä. Kirjoja saa lainata maksutta.

Onko opiskelun aloittamiseen ikärajaa?

Ikärajaa ei ole.

Minkä verran opiskeluryhmään otetaan opiskelijoita?

Opiskeluryhmän koko on tällä hetkellä 20-24 opiskelijaa.