Miten haen kouluun ja kuinka hakulomake toimii?

Kouluun voit hakea täyttämällä hakulomakkeen. Täytä kaikki tarvittavat kentät. Saat paluupostina henkilökohtaistamislomakkeen, johon kirjaat tarkemmin tietosi ja tilanteesi. Opintotoimisto käy läpi täyttämäsi tiedot ja on yhteydessä sinuun opiskelijavalinnan suhteen.

Mitkä ovat peruskoulutusvaatimukset ja edellytykset opinnoille?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, koulutettu hieroja tai muu vastaava), tasapainoinen elämäntilanne ja terveydentila, ryhmätyöskentelytaidot, opiskelumotivaatio, asenne uuden oppimiselle sekä hyvä suomenkielen taito. Tarvittaessa hakija suorittaa suomenkielen tasokokeen. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suurin osa osteopatian kirjallisuudesta on englanniksi.

Miksi käytäntönä on peruskoulutusvaatimus?

Opiskelijoillamme on tällöin perustietämys mm. asiakkaan kohtaamisesta, hoitotilanteesta, anatomiasta, palpaatiosta ja fysiologiasta. Tämä mahdollistaa sen, että aloitamme osteopatian opiskelun ensimmäisestä kurssista lähtien. Opiskelu on tällöin tehokkaampaa eikä aikaa tarvitse käyttää perusteisiin. Opetuksessa otetaan kuitenkin huomioon, että aiemmista opinnoista on voinut vierähtää aikaa.

Aiempi koulutus mahdollistaa myös sen, että opiskelijamme aloittavat välittömästi osteopatian oppilashoidot omilla työpaikoillaan. Tällä tavoin opiskelijamme saavat kokemusta osteopaattisesta hoitamisesta, tutkimisesta ja tekniikoista koko neljän vuoden opiskelujen ajan. Valmistuttuaan on opiskelijoillamme jo oma vahva asiakaskuntansa ja toimiva yritys.

Millainen terveydentila tulee olla?

Hyviä vinkkejä löydät SORA -lainsäädännöstä. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, pitkäaikaissairaus, vamma tai muu fyysistä/psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen tai vaikuttaa opintojen turvallisuuteen. Mikäli pohdit terveydentilasi soveltuvuutta, voit keskustella asiasta etukäteen opinto-ohjauksellisessa keskustelussa. Tärkeintä on, että tuot terveydentilasi todellisen tilanteen avoimesti ja rehellisesti esille; näin opintoja voidaan tarkastella realistisesti.

Voiko opiskelun ohella käydä töissä?

Kyse on monimuotokoulutuksesta, joka on suunniteltu niin, että kokopäivätyön tekeminen on mahdollista. Lähiopetusjaksot toteutetaan neljän päivän kursseina torstaista sunnuntaihin. Näin työstä poissaolopäiviä tulee mahdollisimman vähän. Kurssien välillä on itsenäistä opiskelua ja käytännön taitojen harjoittelua.

Koulutus on käytäntöpainotteista ja opit jo ensimmäisistä lähiopetusjaksoista lähtien manuaalisia taitoja, joiden hyödyntämisen voit aloittaa välittömästi omassa terapiatyössäsi.

Kuinka paljon opiskeluun kuuluu itsenäisiä kirjallisia töitä?

Jokaisen lähiopetusjakson yhteydessä on tehtävä tai tentti. Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työnohella. Opiskelijamme eivät ole kokeneet kirjallisia osiota rasittaviksi, vaan enemmänkin motivoinniksi lukemisen aloittamiseksi.

Missä ja miten suoritetaan klinikkaharjoittelu?

Klinikkaharjoittelu suoritetaan useassa osassa; osteopaatin valvonnassa suoritettavalla harjoittelulla (29 hoitoa vuodessa), koulun klinikkakurssin yhteydessä ja omaan vastaanottotyöskentelyyn liittyvin tehtävin. Klinikkakurssit ovat kerran vuodessa, jolloin opiskelu suoritetaan autenttisissa oppimistilanteissa ja opettaja on jatkuvasti käytettävissä. Opiskelijat sekä hoitavat, avustavat, että opponoivat hoitotilanteissa. Jokainen hoitotilanne puretaan oppimismielessä ja oppimiskokemukset jaetaan koko opiskeluryhmän kesken.  Pidempää, koululla palkatta suoritettavaa harjoittelua ei ole käytössä.

Voinko suorittaa opintoja omaan tahtiini?

Lähiopintojaksot suoritetaan oman ryhmän mukana opetussuunnitelman mukaisesti. Lähiopintojaksoja ei voi suorittaa omaan tahtiin.

Mitä jos joudun jäämään pois lähiopintojaksolta?

Sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi koululle. Vain sairaustapaus (lääkärintodistuksella) on riittävä peruste olla pois lähiopintojaksolta. Jos kuitenkin joudut jäämään pois, on ko. lähiopintojakso mahdollista suorittaa seuraavan ryhmän kanssa. Suosittelemme vahvasti välttämään poissaoloja.

Mitä jos tulen raskaaksi opintojen aikana?

Opinnot on tarkoitus suorittaa oman opiskeluryhmän mukana. Osa opiskelijoistamme on suorittanut opintonsa kokonaisuudessaan opiskeluryhmän mukana, vaikka olisivatkin olleet raskaana opintojen aikana.

Jos suunnittelet raskautta opiskeluvuosien aikana, suosittelemme lämpimästi pohtimaan opintojen aloituksen viivästyttämistä. Opintoihin saattaa olla mahdollista palata pidemmän äitiysloman jälkeen, jolloin opintoryhmäsi vaihtuu nuorempaan ryhmään. Siirtoa ei kuitenkaan voida taata, sillä sen onnistuminen riippuu kyseessä olevan opiskeluryhmän koosta.

Onko opiskelun aloittamiseen ikärajaa?

Ikärajaa ei ole.

Otetaanko opiskeluryhmään paljon oppilaita?

Opiskeluryhmän koko on tällä hetkellä 20-24 oppilasta.

Mitä kansainvälinen osteopatian standardi tarkoittaa?

Eurooppalainen standardi on tehty yhteisesti Euroopan maiden kesken. Suomi on ollut luomassa osteopatian standardia ja on sitoutunut noudattamaan sitä. Standardi on yhteinen sopimus asioista, jotka tulee sisältyä osteopaatin peruskoulutukseen. Standardin tavoitteena on varmistaa laadukas ja yhteinäinen koulutus eri maiden osteopaattikoulutusten välillä sekä kansainvälinen liikkuvuus osteopaattina. Yhtenäinen koulutus takaa samat perusopinnot ja taidot valmistuneiden osteopaattien kesken, joka varmistaa jatkokoulutuksiin ja -opintoihin hakemisen ja osallistumisen.

Mikä merkitys on sillä, että koulutus noudattaa kansainvälistä standardia?

Kansainvälisen standardin noudattaminen osoittaa koululta vastuullisuutta ja ajantasaisuutta. Standardia noudattavat koulut auditoidaan eli tarkistetaan ja vain standardin vaatimukset täyttäville kouluille myönnetään kansainvälinen sertifikaatti. Standardin mukaisen koulutuksen suorittanut opiskelija on hakukelpoinen kansallisiin ja kansainvälisiin osteopatian jatkokoulutuksiin. Mikäli takana on amk-opintoja, on mahdollista jatkaa myös akateemisiin jatko-opintoihin.

Millaisen nimikkeen saan valmistuttuani?

Opintonsa päättäneet opiskelijat hakevat Valviralta ammattinimikkeen, mikä on osteopaatti. Nimike on sama kaikilla osteopatian opintonsa suorittaneilla riippumatta koulutustahosta ja vain Valvira voi myöntää nimikkeen.

Pääsenkö jatkokoulutuksiin valmistuttuani?

Koska Atlaksessa suoritetaan osteopatian opinnot kansainvälisen standardin mukaisesti, ovat koulusta valmistuneet osallistumiskelpoisia kaikkiin osteopatian jatkokoulutuksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Standardin mukainen peruskoulutus antaa eväät osallistua osteopatian jatkokoulutuksiin laajasti jättäen mitään tiettyä aihealuetta tai kansainvälistä koulutusta pois.Osteopatian akatemisiin opintoihin, kuten osteopaatti YAMK voi hakea, mikäli taustalla on aiempia amk-opintoja.

Onko koulutus kannattava sijoitus?

Ammatillisessä mielessä sijoituksella saa lisää motivaatiota omaan työskentelyyn ja omien ammatillisten taitojen karttuessa huomattavaa kehitystä omaan hoitotyöhön. Valmistumisen jälkeen on mahdollista osallistua Suomessa ja ulkomailla järjestettäviin jatkokoulutuksiin.

Taloudellisessa mielessä sijoitus on kannattava, sillä osteopaatin hoitohinnasto on poikkeuksetta korkeampi kuin esim. koulutetun hierojan. Sijoitusta kannattaa laskea oman nykyisten hoitohintojen valossa ja verrata sitä osteopaatin hoitohintoihin. Monet osteopaattiopiskelijat maksavatkin koulutusmaksunsa jo pelkästään hoitohinnan erotuksella, sillä osteopatiahoitoja pystyy tekemään oppilashoitoina heti opintojen alusta saakka! Jos tarvitset apua laskelmiisi, voit lähettää yhteydenottopyynnön, niin autamme.

Joskus olemme kuulleet koulutusmaksun vertailua auton hintaan. Samalla rahalla saisi koulutuksen tai auton. Sijoitusmielessä kannattaa pohtia, kumpi sijoituskohteista tuo rahaa ja kumpi vie rahaa.

Mitä opiskelu maksaa?

Opinnot maksetaan kurssi opintojen edetessä. Tarkemmat tiedot löydät osiosta Opiskelu.

Miten opiskelijat rahoittavat opiskelunsa?

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa itse opiskelunsa omalla päivätyöllään. Opintojen edetessä opiskelijat voivat nostaa hoitojen hintatasoja huomattavasti nopeammin kuin kouluttamaton ammattihenkilö. Asiakaskunta kasvaa yleensä, kun opiskelijan osaamistaso kasvaa jokaisen kurssin jälkeen. Korkeammat hoitohinnat ja asiakaskunnan kasvu itsessään tuovat lisätuloa ja rahoittavat näin opiskelun.

Miten osteopaatti työllistyy?

Osteopaatit toimivat pääasiassa yksityisellä sektorilla yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Osteopaateilla on vakiintunut asiakaskunta osteopatian erinomaisen vaikuttavuuden ja hoitotulosten vuoksi. Monimuoto-opiskelu valmistaa opiskelijamme ammattitaitoisiksi työelämän vaatimuksia varten. Opiskelumuoto mahdollistaa työskentelyn opiskelun ohella ja näin ollen suurimmalla opiskelijoista on jo valmis asiakaskunta, kun he valmistuvat osteopaatiksi.

Voinko saada opintotukea?

Koulutus on monimuotokoulutusta työn ohessa, joten siihen ei saa opintotukea. Osakeyhtiön (OY) maksaessa koulutusmaksua, on koulutusmaksu kokonaan verovähennyskelpoinen. Toiminimen (tmi) tai yksityishenkilön maksaessa koulutusmaksu, on koulutusmaksu osittain verovähennyskelpoinen.

Onko opiskelijoille, työttömille tai muille ryhmille alennuksia kurssimaksuista?

Koulutusmaksuissa ei ole alennuksia.

Mitä merkitystä on sillä, että koulutuksessa on useita opettajia?

Laaja opettajakunta takaa monipuolisen ja osteopatian eri näkökulmia tarjoavan koulutuksen. Opiskelijana harjaantuu jo opintojen aikana tarkastelemaan hoitotilanteita monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Mitä oppimateriaaleja tarvitsen?

Sähköinen oppimisympäristö sisältää kattavan sisällön opinnoille. Useimmilla lähiopetusjaksoilla saat opettajan laatiman opintomateriaalin oppimisympäristöön. Opiskelujen edetessä saat tietoa suositeltavista osteopatian ja anatomian kirjoista, joita koulu suosittelee oppilaille.

Koululla on noin 100:n kirjan ja dvd:n kirjasto vapaasti oppilaiden käytettävissä. Kirjoja saa lainata maksutta.